Savremena pitanja

PROPIS PRISUSTVOVANJA, ORGANIZOVANJA, UČESTVOVANJA I FINANSIRANJA „VEČE ILAHIJA“ UZ MUZIKU

PITANJE: Selam šejh, ako mi možeš odgovor na jedno pitanje.
Ako jedan džemat organizira veče ilahija u sali u kojoj su pomješane žene i muškarci, a ilahije se izvode uz muzičke instrumente, je li meni kao muslimanu koji praktikuje vjeru i sunnet dozvoljeno prisustvovati takvoj manifestaciji i istu finansijski sponzorirati? Allah te nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ovakve VEČERI ILAHIJA, na kojima se ilahije pjevaju uz muzičke instrumente, gdje izvedbe ženskih horova ili pomiješanih muško-ženskih horova gledaju muškarci i gdje u publici sjede izmiješano muškarci sa ženama, nije dozvoljeno ni organizovati ni finansirati niti na njima prisusvovati ili učestvovati.

Da je sve spomenuto zabranjeno ukazuju sljedeći argumenti:

Prvo: pjevanje ilahija uz muzičke instrumente je haram našto ukazuju jasni šerijatski argumenti a što je zvanični stav svečetiri fikhska mezheba.

Na zabranu muzičkih instrumenata ukazuju Kur’an i vjerodostojan Sunnetu:

Kaže Uzvišeni: “Ima ljudi koji kupuju lehvel-hadis da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramnakazna”. (Lukman, 6)

Većina učenjaka tumači da se riječi „Lehvul-hadis“ u ajetu odnose na pjevanje. U drugim šerijatskim argumentima je potvrđena dozvola određenih vrsta pjevanja bez muzičkih instrumenata (osim defa koji je dozvoljen ženama, a oko dozvole muškarcima ima razilaženje), pa se tako ova zabrana u ajetu svodi na pjevanje uz muzičke instrumente.

Došlo je u hadisu kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Biće u mom ummetu ljudi koji će ohalaljivati polni organ, svilu, vino i muzičke instrumente …”

Ovaj hadis jasno ukazuje na zabranu muzičkih instrumenata, jer ohalaliti muzičke instrumente, kako je došlo u hadisu, ima smisla samo onda kada su zabranjeni, što jasno i nedvosmisleno znači da je muzika haram.

Drugo: pjevanje žena pred muškarcima nije dozvoljeno, jer je Uzvišeni Allah naredio muškarcima da obaraju poglede od onoga što im je zabranjeno gledati, a u Vjerodostojnom Sunnetu je pojašnjeno da je muškarcima zabranjeno gledati u žene osim prvog nehotičnog pogleda.

Kaže Uzvišeni, naređujući muškarcima da obaraju svoje poglede, tj. da ne gledaju u žene: “Reci mu’minima neka obore poglede svoje (od onog što im nije dozvoljeno gledati) i neka čuvaju stidna mjesta svoja” (En-Nur 30).

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Džerir, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu (u žene), pa mu je rekao: “Okreni svoj pogled”.

Takođe, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji, radijallahu anhu: “O Alija, ne slijedi pogled za pogledom, tebi pripada prvi a nije tvoj drugi”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Hakim, a Tirmizi i šejh Albani ga ocjenjuju dobrim, a Hakim vjerodostojnim.

Znači, prvi nenamjerni i nehotični pogled muškarca u ženu stranjkinju je dozvoljen i oprašta se, dok su pogledi koji slijede poslije toga zabranjeni. Pa kako onda da bude dozvoljeno da se muškarci i žene okupe na jednom mjestu izmiješani i da se naslađuju gledajući jedni druge?

Treće: miješanje muškaraca i žena na ovakvim i sličnim mjestima i ovakvim povodima je zabranjeno.

Neopravdano i bespotrebno miješanje ili sijeljenje muškaraca i žena je u osnovi po Šerijatu zabranjeno, na to indirektno ukazuju mnogi kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi. To je stav učenjaka svečetiri priznata mezheba, hanefija, malikija, šafija i hanabila. Na to (miješanje muškaraca i žena) su upozoravali učenjaci ovog Ummeta od njegovih prvih generacija. A štetne posljedice miješanja žena i muškaraca po vjeru, društvo, školstvo, porodicu i slično vidljive su svakome ko je realan i objektivan.

Miješanje muškaraca i žena, osim na javnim mjestima, pijacama i slično, nije bilo poznato među muslimanima sve do početka 20. stoljeća kada su se pojavili među muslimanima misionari (pozivači) u zapadnu “kulturu i civilizaciju”, a od čega je sastvani dio miješanje muškaraca i žena, ovo se desilo najprije u Egiptu, poput književnika Nedžiba Mahfuza, Mustafe Emina, Tahe Husejna i sličnih.

Takođe, pozivanje u miješanje muškaraca i žena, ili smatranje da to šerijatski nije sporno, proširilo čak i na neke učene, daije i one kojima se pripisuje znanje poput dr. Jusufa Kardavija, dr. Hasana Turabija i Rašida Ganušija, a da ne govorimo o ulozi orijentalista i sekularista po tom pitanju.

Četvrto: finasiranje, organizovanje i pomaganje ovakvih svečanosti, prigoda, sijela i druženja predstavlja zabranjeno potpomganje u giješenju koje. Kaže Uzvišeni: “I nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2). Ovim ajetom Uzvišeni Allah zabranjuje međusobno potpomaganje mu’mina u činjenju grijehu.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta