Intimni odnosi/Brak

DO KOJEG KOLJENA SE RODBINA MOŽE ŽENITI?

PITANJE: Selam alejkum.

Željela bih da vas pitam do kojeg je koljena u rodbinskim vezama dozvoljeno stupiti u brak? Evo jasnije da objasnim situaciju. Moja pranana i od jednog momka pranana dvije su sestre (to je prvo koljeno), onda slijedi naše nane (to je drugo koljeno), zatim slijede naši roditelji (to je treće koljeno) i mi. Računamo li se mi kao 4 koljeno? I da li je dozvoljeno po islamu 4 koljeno? Unaprijed hvala na odgovoru.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U šerijatskim tekstovima, u kojima se govori o ženama koje je dozvoljeno ženiti, se navede žene koje je zabranjeno ženiti, jer je njihov broj manji od onih koje je dozvoljeno. Postoje povodi i razlozi zbog kojih su određene žene zabranjene za ženidbu stalnom zabranom za sva vremena i privremenom zabranom koja kada nestane žena postaje dozvoljena za ženidbu.

Detaljnije o tome pročitaj na ovom linku:

ŽENE KOJE JE NIJE DOZVOLJENO ŽENITI

A što se tiče koljena rodbinske veze do koje je dozvoljeno ženiti nekoga od rodbine, u islamu to nije regulisano koljenima ili stepenima (kako je u zakonima nekih država).

Najbliža rodbina koju je dozvoljeno ženiti po šerijatskim tekstovima su kćerka amidže, dajdže i tetke.

Na ovo ukazuju sljedeći kur’anski ajeti iz sure En-Nisa’:

Kaže Uzvišeni: “Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je, -,

I udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene …“. (En-Nisa’ 23-24)

U prvom ajetu i na početku drugog Uzvišeni Allah nabraja koje žene je muslimanu zabranjeno oženiti, a onda kaže: “To su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene”.

Kažu mufessiri, poput Ibn Kesira, El-Džessasa, Ibnul-‘Arebija, Ibn Dževzija, S’adija, Rešida Ride i mnogih drugih, da se pod ovim riječima “a ostale su vam dozvoljene” misli na sve žene koje nisu spomenute u prethodnom tekstu ajeta.

Neki od njih, kao Rešid Rida u svom tefsiru “El-Menar” (5/7) i S’adi u svom tefsiru “Tejsiru el-kerimi er-rahman” (1/173), da bi stvar bila jasnija kažu “riječi Uzvišenog “a ostale su vam dozvoljene“, tj. poput kćerke amidže, kćerke dajdže, kćerke tetke od oca i kćerke tetke od majke”. Negirati ovo što je došlo u ova dva ajeta znači utjerivati Uzvišenog Allaha u laž, a to je djelo kufra. Zato nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta da je dozvoljeno oženiti kćerku amidže, didže i tetki sa obe strane. Ovo je bila i ostala praksa islama i muslimana kroz historiju od ashaba pa do dan danas.

Prema tome, u tvom konkretnom slučaju, nema sumnje da je dozvoljeno da stupite u bračne veze bez obzira koje koljeno bilo.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta