Namaz

VALJANOST NAMAZA ZA HODŽOM KOJI ČESTITA BOŽIĆ ILI USKRS

PITANJE: Selam alejkum šejh, zanima da li je ova izjava koja se širi društvenim mrežama tačna?
“Nije ispavan namaz za hodžom koji čestita božić, uskrs.”

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Da bi ova fetva ili izjava bila šerijatski ispravna ona mora biti zasnovana na jednoj od dvije mesele iz kojih bi proizašla:
Prva: Da je čestitanje božića ili uskrsa samo po sebi djelo kufra koji izvodi iz islama.
Nije mi poznato da je neko od prvih i potonjih učenjaka rekao da je čestitanje spomenutih nevjerničkih praznika govor kufra koji izvodi iz islama. A to je i tačno, da ovo ne mogu biti riječi kufra osim u slučaju da je onaj koji ih izgovori ubjeđen u njihovu ispravnost, tj. da smatra da je Isaa, alejisselam, sin Božji. U ovom slučaju on je kjafir i prije nego što čestita praznik.

Ibn El-Kajjim u svojoj knjizi ‘Ahkamu ehliz-zimme’ prilikom govora o zabrani čestitanja nevjerničkih praznika gdje navodi da oko toga nema razilaženja, naglašava da to nije kufr koji izvodi iz islama.

Druga mesela: Da je čestitanje spomenutih nevjerničkih praznika veliki grijeh ili novotarija, a po skupini učenjaka nije valjan namaz za fasikom ili novotarom.
Ako bi ovo bilo tačno fetva i izjava imaju smisla. Oko valjanosti namaza iza imama fasika (velikog griješnika) ima poznato razilaženje među učenjacima.
  • Prvo mišljenje: da mu je namaz valjan. Ovo je stav većine učenjaka ummeta.
  • Drugo mišljenje: da namaz iza fasika nije ispravan. Ovo je rivajet od imama Malika i Ahmeda. Argumenti kojima dokazuju svoj stav su opći Kur’anski ajeti koji ne govore o ovoj temi, slabi hadisi i razumski dokazi koji su predmet rasprave.

Jedan od argumenata prvog mišljenja dovoljan je da presudi po ovoj temi. To je hadis od Ebu Zerra, radijallahu anhu, u kojem kaže da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šta ćeš ti činiti kada tvoji namjesnici budu klanjali namaz van njegovog namaskog vremena?” Rekao sam: “Pa šta mi ti naređuješ?” On je odgovorio: “Klanjaj namaz u njegovom vremenu, a ako pristigneš na namaz sa njima (u džematu), klanjaj ga sa njima, on je tebi nafila.” (Bilježi ga Muslim u svome Sahihu).

Nema sumnje da namjesnik koji klanja namaz van namaskog vremena kao imam, da je on veliki griješnik, a u hadisu je došla naredba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se za takvim imamima klanja, što presuđuje po ovom pitanju.

A ako tome još dodamo predaje od ashaba i tabina koji su klanjali iza imama velikih griješnika time ovaj stav valjanosti namaza iza griješnika biva još jasnijim.
Od tih predaja su sljedeće:
  1. Bilježi Buharija u svome Sahihu da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, klanjao iza imama i namjesnika Hadždžadž Ibn Jusufa. A nema sumnje da je on bio veliki griješnik, čak su ga neki od učenjaka i tekfirili.
  2. Bilježi Muslim u svome Sahihu da su ashabi klanjali iza imama i namjesnika Kufe Velida Ibn Ukbeta a bio je poznat po tome da je pio alkohol i da je zbog toga bio bičevan, čak je jednom prilikom klanjao sabah namaz četiri rekata i nakon namaza im rekao: “Još ću vam više dodati (rekata).” Za ovo ne treba komentar.
Što se tiče mesele valjanosti namaza za imamom novotarom, ako je novotarija ona koja izvodi iz islama, nema razilaženja među učenjacima da namaz za njim nije valjan zbog kufra imama. A ako je novotarija koja ne izvodi iz islama, učenjaci imaju dva stava oko ovog pitanja kao i o prethodnoj meseli.
  • Prvo mišljenje je da je namaz za novotarom valjan i ovo je stav većine učenjaka od hanefija, šafija i hanabila.
  • Drugo mišljenje, da nije valjan, na čemu je malikijski mezheb i u rivajetu Ebu Hanife i Imam Ahmed. Nema ništa vjerodostojno što ide u prilog drugog mišljenja.

A dokaz koji presuđuje u korist prvog mišljenja, tj.da je namaz za novotarom valjan je hadis koji bilježi Buharija u svome Sahihu od Osmana, radijallahu anhu, kada je bio zatvoren u svoju kuću i okružen pobunjenicima koji su ga poslije i ubili. Bio je upitan da li da klanjaju za imamom predvodnikom pobunjenika i fitne jer je on kao imam bio spriječen da izađe u mesdžid i da klanja. On je odgovorio da je namaz najbolje od onoga što rade ljudi, pa kada ljudi čine dobro, čini i ti sa njima, a kada čine zlo, kloni se njihovog zla.”

Prema tome, halifa Osman, radijallahu anhu, je podstakao ljude da klanjaju namaz iza imama pobunjenika koji je bez sumnje novotar jer je učestvovao u pobuni protiv pravednog halife.

Rezime odgovara na pitanje je sljedeći:

Spomenuta fetva ili izjava: “Nije ispavan namaz za hodžom koji čestita božić, uskrs” nije tačna, a ispravno je suprotno, da je klanjanje namaza za hodžama koje čestitaju nevjerničke praznike dozvoljen i valjan.

NAPOMENA: Ovim se ne podržava i ne brani čestitanje nevjerničkih praznika nego želi pojasniti da jedan prekršaj koju čine neke hodže ne treba liječiti sa drugim prekršajem za koji nema valjanih šerijatskih argumenata.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta