Razno

VELIKI MUNKER (bajramovanje sa narodom)

Povod pisanja ovog teksta je to što je jedno selefijsko udruženje iz Zavidovića u nedjelju (16.06) organizovalo podjelu bajramskih paketića na gradskom spomeniku u Zavidovićima te kako navode ‘druženje sa roditeljima’ uz kafu i baklavu, a sve ovo je javnosti objelodanjeno slikama. Zatim, u ponedeljak (17.06) drugo selefijsko udruženje iz Zenice je organizovalo bajramsko druženje u Zenici sa parolom ‘bajramujmo tradicionalno, a zajedno’, uz podjelu paketića i balona djeci, a kafu, sok i baklavu roditeljima. I ovo je popraćeno slikama i video snimcima. I prvo i drugo organizovano je i podržano od skupine selefijskih daija.

Naime, da su ova dva bajramska druženja na javnom mjestu organizovali sa potpuno ispravno šerijatski pokrivenim ženama i braćom u vjeri, to bi se tretiralo munkerom i zabranjenim vidom okupljanja zbog šerijatske zabrane miješanja suprotnih spolova na način kako su oni to upriličili i omogućili. A da se upriliči, finansira i organizuje od strane selefijskih udruženja i nekih njihovih daija miješanje suprotnih spolova povodom bajramovanja i druženja sa džahilima, ženama otkrivenim i razgolićenim uz kafu, baklavu, sok, dodjelu paketića i balona. Slikanje, snimanje i objavljivanje istog, e ovo je veliki munker i nešto strašno. Ovakve ‘bajne’ akrivnosti druženja sa narodom, selefije su mogle i prije organizovati, počevši od AiO i Furkana pa nadalje, ali nisu to činili iz prostog razloga što miješanje suprotnih spolova ovakvim prilikama šerijatski zabranjeno. A braća i sestre koji su bitke bili ili biju sa svojom rodbinom jer se ne žele miješati na bajramskim i drugim sijelima, ispadne da su bespotrebno pravili sebi probleme, jer je to miješanje ‘ništa’ naspram jednog ovakvog sramnog bajramovanja i sjedinjavanja žena i muškaraca koji im nisu mahremi. I još se to sve slikalo, snimalo, objavljivalo, šerovalo, uzdizalo i veličalo! Postavlja se pitanje kome su djelili te slike i snimke svi oni koji su podjelili?! Šta je braćo sa naredbom obaranja pogleda? Ili je i ona u ovom slučaju izuzeta kao i miješanje suprotnih spolova?! Ili sve zavisi od namjere i nijeta. Bitno je da se djeca i roditelji raduju i vesele a to što se Allah time srdi, to je nešto drugo.

Organizatori ovih aktivnosti trebaju da se boje Allaha po ovom pitanju, učine tevbu i pokaju se od ovog organizovanja zabranjenog miješanja suprotnih spolova povodom bajrama, izbrišu sramne slike i snimke otkrivenih i razgolićenih žena i da se ograde od ovog što su učinili. Svako može pogriješiti, ali ne treba ustrajavati u grijehu i opravdavati ga. Kao što kaže Omer, radijallahu anhu: “Vraćanje istini je bolje od ustrajavanja na batilu.”

Ova aktivnost je javno učinjena, popraćena i obznanjena, pa je šerijatski potpuno ispravno da se javno kritikuje i upozori na njenu neispravnost. Ovo navodim da ne bi neko pametovao kako je trebalo tajno, ispod tezge, savjetovati, a ovamo neka se i džahili i braća raduju ovako ‘lijepim’ i ‘toplom’ selefijskom činu.

Evo šta kažu o ovoj temi šejhovi na koje se selefije najviše vraćaju i ugledaju.

Kaže Ibn El-Kajjim: “Nema sumnje da je omogućavanje ženama da se miješaju sa muškarcima (koji njima nisu mahremi) osnov svakog belaja i zla. To je jedan od najvećih razloga spuštanja općih kazni, a ujedno i jedan od razloga opšteg i pojedinačnog fesada. Miješanje muškaraca sa ženama pospješuje mnoštvo nemorala i bluda. (…)”(Et-turuku el-hukmijje, str. 326)

Kaže Ibn Tejmijje: “Od sunneta Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i sunneta njegovih halifa je odvajanje muškaraca od žena i oženjenih od neoženjenih. Mustehab je u namazu da muškarci budu u prednjem dijelu mesdžida a žene u zadnjem. Rekao je Alija, radijallahu anhu: ‘Zar niste ljubomorni da se žena nekoga od vas ramenima gura sa strancima?’ Misli na pijacama. (…) Sve ovo je zbog toga što je miješanje jedne skupine (muškaraca) sa drugom skupinom (ženama) razlog fitne, jer kada se muškarci pomiješaju sa ženama (kojima nisu mahremi) to je na stepenu spajanja vatre sa drvetom. (…)”

(El-istikame, 1/360)

MIJEŠANJE SUPROTNIH SPOLOVA

Pod zabranjenim miješanjem suprotnih spolova islamski pravnici i ulema misle na:

ciljano okupljanje žena i muškaraca koji njima nisu mahremi na jednom mjestu bez razdvajanja (zastora) među njima pri čemu mogu komunicirati pogledom i razgovorom, a u mogućnosti su to izbjeći.

Miješanje suprotnih spolova se može podjeliti u četiri vrste:

Prva: susret žena sa njihovim mahremima.

Nema sumnje niti razilaženja oko dozvole ove vrste miješanja.

Druga: susret žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi sa ciljem činjenja fesada, poput diskoteka, žurki, noćnih klubova, kafana i slično.

Nema razilaženja među učenjacima oko zabrane ove vrste miješanja.

Treća: susret žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi, međutim taj susret je usputan i nužan (a ne ciljan), poput kupoprodaje, u prolazu na javnim mjestu, u državnim institucijama, u bolnici, prevoznim sredstvima i slično.

Ovo miješanje je dozvoljeno zbog potrebe i nužde.

Četvrta: ciljani i direktni susret žena sa muškarcima koji njima nisu mahremi uz mogućnost da se to izbjegne, poput škola, na radnom mjestu (poslu), raznim druženjima, kućnim zijaretima, veseljima vjerskim ili svjetovnim, vjerskim ili svjetovnim skupovima, izletima i slično.

Nema razilaženja među učenjacima četiri mezheba oko zabrane ove vrste miješanja suprotnih spolova. Na tu zabranu su upozoravali i ukazivali mnogi učenjaci mezheba u svojim knjigama.

Hanefijski mezheb: sam imam Ebu Hanife je smatrao da je ženama mekruh prisustvovati džumi namazu i klanjanju u džematu pet vakata u džamiji, osim starijim ženama da prisustvuju jaciji i sabahu. Iako je to dozvoljeno po tekstovima hadisa, on je smatrao da je mekruh zbog miješanja žena sa muškarcima i fitne koje mogu uzrokovati. On je ovo dokazivao sa stavom Aiše, radijallahu anha. I to ovo je zvanični stav hanefijskog mezheba.

Također na miješanje i zabranu su upozorili sljedeći učenjaci: Serahsi ( 571.), Ahmed Hamevi (1098.), Ibn Abidin (1252.) i mnogi drugi.

Malikijski mezheb: na zabranu miješanja upozorili su Ibn Arefe, Suhnun, Ešheb, Ibn El-Arebi (543.), Kadi Ijad (544), Kurtubi (671), Šatibi i drugi.

Šafijski mezheb: Bejheki, Nevevi, Ibn Hadžer, Hejtemi, Ibn Dekik el-Id, Ebu Hamid Gazali, Ibn Hadžer Askalani i drugi.

Hanbelijski mezheb: Imam Ahmed je upitan o propisu okupljanja ljudi i zajedničkom dovljenju na Arefatu, pa je odgovorio da nema smetnje ako će biti čisto od miješanja suprotnih spolova. A od ostalih učenjaka o zabrani miješanja su govorili: Ibn Kudame, Ibn Tejmijje, Ibn El-Kajjim, Ebu Feredž ibn Dževzi i mnogi drugi.

SAVREMENI MISIONARI MIJEŠANJA

Do poremećaja po ovom pitanju među muslimanima u Arapskom svijetu došlo je sa različitih strana i zbog različitih motiva. U tome su se posebno istakli početkom XX-tog vijeka sekularisti, modernisti i novinari među muslimanima. Zajednička osobina im je bila: bespoštedna borba protiv pokrivanja žene, pozivanje žene da izađe iz kuće i pomiješa se sa muškarcima te da se brišu svi obrisi poštenja i stida. U ovome su se mnogo ugradili zapadni orjentalisti i odigrali veliku ulogu putem kolonijalnih vlasti da se u školama i na poslu pomiješaju muškarci i žene. Na sve ovo su se nadovezala i ženska udruženja koja su pozivala u oslobođenje i emancipaciju žene muslimanke.

Posebnu ulogu u Egiptu su odigrali književnici i pisci, među njima je na prvom mjestu egipatski nobelovac Nedžib Mahfuz koji je u svojim knjigama pozivao u ateizam, nemoral i ostavljanje svakog vida stida i poštenja, te da muslimanka potpuno preuzme i kopira život žene na Zapadu. Drugi od njih je književnik Taha Husein koji je u svojim romanima i javnom djelovanju pored miješanja pozivao u pijenje alkohola, itd.

Među učenjacima, daijama i islamskim trudbenicima je opštepoznat i prihvaćen stav zabrane miješanja, sve do pojave dr. Jusufa Kardavija koji je u svojim knjigama i nastupima tvrdio da to islam nije zabranio. Šejh Kardavi je poznat po mnogim drugim spornim stavovima i davanjem olakšica u propisima: bio je na ešarijskoj akidi, smatrao da je razilaženje između sunija i šija marginalno a ne akidetsko, da su kršćani i židovi naša braća. Dozvolio je muziku, kamatu, a ženi raznorazne stvari, od glume, miješanja, putovanja bez mahrema i mnogih drugih stvari. Danas oni koji opravdavaju i dozvoljavaju miješanje mahom se vraćaju na Kardavija. Na njegova devijantna tumačenja po mnogim pitanjima odgovorili su mnogi savremeni učenjaci.

Šerijatski argumenti zabrane miješanja

Učenjaci koji su pisali o ovoj temi navode deset ajeta sa kojima se može dokazivati zabrana miješanja suprotnih spolova. Većina njih su indirektni, a dva se mogu izdvojiti na ovom mjestu.

1- Kaže Uzvišeni: “A ako od njih (supruga njegovih) nešto tražite, tražite to od njih iza zastora.To je čistije za vaša i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53)

Ajet je jasan u zabrani i odvraćanju od miješanja sa suprotnim spolom, iako govori o ženama Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, odnosi se i na ostale muslimanke, bez razilaženja.

Kaže mauritanski šejh Muhamed Šenkiti: “Razumije se iz ajeta, iz suprotno prešućenog da je miješanje i nestavljanje zastora prljavije i poganije za vaša i njihova srca.

2- Kaže Uzvišeni: “Neka ukrase svoje ne pokazuju, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim…, muškarcima koji nemaju strasti prema ženama, ili djeci koja još ne raspoznaju stidna mjesta žena…” (En-Nisa, 31)

U ajetu je naglašeno da mimo mahrema i žena kojima je dozvoljeno da vide unutrašnje ukrase žene, da je to dozvoljeno i ovim dvjema kategorijama, to jeste, muškim osobama bez strasti i djeci, a što znači da nije dozvoljeno omogućiti muškarcima strancima da se osamljuju ili miješaju sa ženama kojima nisu mahremi.

Što se tiče hadisa učenjaci navode čak 27 hadisa sa kojima se dokazuje zabrana miješanja, a navest ćemo samo neke:

1. Prenosi Ukbe ibn Amir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Čuvajte se ulaska kod žena.” Pa je neki ensarija upitao: “O Allahov poslaniče, a šta je sa djeverom?” Rekao je: “Djever je smrt.” (Muttefekun alejhi)

Kažu, ovaj hadis je najdirektniji šerijatski tekst zabrane miješanja suprotnih spolova koji jedni drugima nisu mahremi.

2. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista je Allah odredio potomku Adema da ima udio u zinaluku, to je nešto neminovno. Zinaluk očiju je pogled, zinaluk jezika je govor, nefs se nada i želi, a polni organ to sve potvrđuje ili negira.” (Muttefekun alejhi)

3. Od Ummu Seleme, radijallahu anha, supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik kada bi predao selam, žene bi ustale i izašle, a on bi se zadržao na svome mjestu kratko vrijeme prije nego što ustane. (Bilježi Buharija)

Kaže imam Zuhri da bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadržavao kako bi žene izašle prije nego što ih stigne neko od muškaraca.

Kaže Ibn Hadžer u svom Fethu 2/336: “Sa hadisom se dokazuje izbjegavanje sumnjivih situacija i pokuđenost miješanja muškaraca sa ženama na putevima, a kamoli u kućama.”

Također kaže Ebu El’eala Mevdudi: “Vjera koja ne dozvoljava miješanje suprotnih spolova na mjestima ibadeta, da li iko može sebi predočiti da ta vjera dozvoljava njihovo miješanje na fakultetima, uredima, okupljanjima i klubovima?

4. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi ostavili (izdvojili) ova vrata mesdžida za žene.” Kaže Nafija na ta vrata nije više nikada ušao Ibn Omer sve dok nije preselio. (Ebu Davud, vjerodostojnim ocjenjuje šejh Albani) Dok Ebu Davud smatra da je mevkuf na Omera, radijallahu anhu. Kaže šejh Albani da se u ovom hadisu potvrđuje nemiješanje suprotnih spolova time što se izdvojio poseban ulaz za žene kako se one ne bi miješale sa muškarcima.

5. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Najbolji safovi muškaraca su prvi a najgori zadnji, a najbolji safovi žena su zadnji a najgori prvi.” (Muslim)

Kaže Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha 4/159: “Data je vrijednost u zadnjim safovima žena koje klanjaju iza muškaraca zato što su one udaljenije od miješanja sa muškarcima i gledanjem u njih…” Ovo isto je potvrdio Ševkani u knjizi Nejlul-evtar 3/184.

6. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao bajram, zatim održao hutbu a potom otišao sa Bilalom kod žena, obratio im se, održao vaz i naredio da udjele sadaku… (Buharija) Kaže Ibn Hadžer u svom Fethu 2/466: “Iz riječi Ibn Abbasa ‘zatim je otišao kod žena sa Bilalom’ se razumije da su one bile odvojene od muškaraca, nisu bile pomiješane sa njima.”

Također, odvojenost žena na bajram namazu od muškaraca se potvrđuje u hadisu Džabira, radijallahu anhu, koji je muttefekun alejhi.

7. Od Ebu Seida El-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je neka žena došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i tražila od njega da i žene pouči vjeri kao što poučava muškarce. Pa je on rekao: “Sakupite se u tom i tom danu na tom i tom mjestu.” Pa su one tako i postupile, on im je otišao i poučio ih onome čemu je njega Allah podučio. (Muttefekun alejhi)

Komentar: da je dozvoljeno miješanje suprotnih spolova pomiješao bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, muškarce i žene prilikom predavanja i vazova. I još mnogo je hadisa koji direktno ukazuju na zabranu neopravdanog miješanja suprotnih spolova.

Molim Uzvišenog da popravi stanje muslimana po ovom pitanju.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta