Taharet

DA LI SE MESH UZIMA PO GORNJEM ILI DONJEM DIJELU STOPALA I KAKO SE UZIMA?

PITANJE: Selam alejkum. Nedavno smo bili na putu, tj. putnici, i uzimali  smo abdest i mesh preko čarapa. Jedni su uzimali mesh preko tabana – donji dio stopala – dok su drugi samo gornji dio. Rekli su da je ispravno samo gornji dio noge od nožnih prstiju pa do članaka.
Kako se uzima mesh preko čarapa, šta je ispravno?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U knjigama Et-Temhid i El-Istizkar od Ibn Abdulberra, El-Mugni od Ibn Kudame i Bidajetul-mudžtehid od Ibn Rušda je ovo pitanje detaljno i podrobno obrađeno, rezime onog što je navedeno se sastoji u sljedećem:

Stavovi učenjaka

Islamski pravnici imaju četiri mišljenja oko načina uzimanja mesha po mestvama ili čarapama, tj. imaju četiri mišljenja po kojem mjestu stopala se potire mokrom rukom, po gornjem ili po donjem (tabanu). Dva od ova mišljenja su općepoznati stavovi mezheba, dok su druga dva stavovi unutar malikjskog mezheba.

Prvo mišljenje – da je potiranje po gornjem dijelu (oba) stopala vadžib, a potiranje po donjem dijelu stopala je mustehab.

Ovo je stav Ibn Omera, radijallahu anhuma, Omera ibn Abdulaziza, Zuhrija, Mekhula, Ibn Mubareka, Malika i Šafije, i ovo je mezheb malikja i šafija.

Kažu imami Malik i Šafija da onaj ko uzme mesh samo preko donjeg dijela stopala da mu mesh nije valjan.

Drugo mišljenje – da je vadžib izvršiti potiranje samo po gornjem dijelu (oba) stopala a potiranje po donjem dijelu stopala nije mustehab niti propisano.

Ovo je stav Urveta, Ata’a, Hasan El-Basrija, Nehaija, Sufjana Sevrija, Evzaija, Ishaka, Ebu Hanife, Ahmeda i Davuda Zahirija, o ovo je mezheb hanefija i hanabila.

Treće mišljenje – da je vadžib izvršiti potiranje i po gornjem i po donjem dijelu (oba) stopala.

Ovo je stav Ibn Nafie, Malikovog učenika.

Četvrto mišljenje – da je vadžib izvršiti potiranje ili po gornjem dijelu (oba) stopala ili po donjem dijelu stopala.
Sa ovim stavom se izdvojio Ešheb, učenika imama Malika.

Argumentacija

Što se tiče argumenata po ovom pitanju, prenešena su dva oprečna i kontradiktorna hadisa:

Prvi hadis – kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže od Mugire ibn Šu’beta, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo mesh po gornjem i donjem dijelu mestvi.

Ovaj hadis je slab zbog dvije stvari: prva – zbog prekida u lancu prenosilaca između ravije Sevra i Redža’a, i druga – jer je hadis muresel, tj. ovo su riječi pisara Mugire, radijallahu anhu, a on nije sreo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Hadis su ocijenili slabim najveći učenjaci hadisa: Buharija, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zur’a, Darekutni i mnogi drugi.

Drugi hadis – kojeg bilježi Ebu Davud od Alije, radijallahu anhu, da kaže: „Da se din (islamski propisi) temelji na razumu, potiranje po donjem dijelu mestvi bi bilo preče od potiranja po gornjem dijelu. Vidio sam Allahovog

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao potire po gornjem dijelu mestvi“.

Hadis su vjerodostojnim ocijenili Ibn Hadžer, Ahmed Šakir i Albani.

Učenjaci koji zastupaju prvo mišljenje, tj. da je potiranje po gornjem dijelu (oba) stopala vadžib, a potiranje po donjem dijelu stopala je mustehab, svoj stav dokazuju prvim hadisom. Međutim, slabost ovog stava je u tome što je hadis veoma slab, te sa njim ne može dokazivati ovo pitanje.

Takođe, oni dokazuju potiranje po mestvama kijasom (analogijom) na pranje nogu pri abdestu, kao što se stopalo ispod članaka prere pri abdestu tako se i potire gornji i donji dio pri uzimanju mesha. Ovom kijasu se može prigovoriti da je oprečan šerijatskom tekstu, tj. vjerodostojnom hadisu od Alije, radijallahu anhu, u kojem je došlo da se potire samo gornji dio stopala.

Učenjaci koji zastupaju drugo mišljenje, tj. da je vadžib izvršiti potiranje samo po gornjem dijelu (oba) stopala a potiranje po donjem dijelu stopala nije mustehab niti propisano, dokazuju svoj stav drugim hadisom od Alije, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potirao samo gornji dio stopala.

Učenjaci koji zastupaju treće i četvrto mišljenje svoje stavove dokazuju prvim hadisom, a komentar na taj argument je već prethodio.

Odabrano (radžih) mišljenje je drugi stav učenjaka, tj. da je vadžib izvršiti potiranje samo po gornjem dijelu (oba) stopala a potiranje po donjem dijelu stopala nije mustehab niti propisano, jer je ovaj stav zasnovan na vjerodostojnom hadisu, a istovremeno stavovi i argumneti ostalih mišljenja su podložni kritici.

Način potiranja po mestvama (čarapama)

Nije prenešen nijedan vjerodostojan hadis u kojem se pojašnjava način činjenja mesha po mestvama ili čarapama. Zbog toga učenjaci mezheba imaju različito mišljenje po ovom pitanju:

Po hanefijama i hanabilima potiranje po mestvama (ili čarapama) se vrši tako što se jedanput pokvašenim prstima desne ruke pređe preko gornjeg dijela desnog stopala, a prstima lijeve ruke pređe preko gornjeg dijela lijevog stopala. S tim da je kod hanefija vadžib da se potare prostor najmanje u veličini tri prsta najmanjeg prsta ruke.

Dok je kod hanabila vadžib da se potare veći dio gornjeg prednjeg dijela mestava.

Po malikijama vadžib je učiniti mesh po cijelom gornjem dijelu mestvi (stopala) do članaka, a mustehab je učiniti mesh po donjem dijelu mestvi (stopala). I to na način da vrši potiranje nakvašenim prstima desne ruke pogornjem dijelu desnog stopala a istovremeno vrši potiranje donjeg dijela desnog stopala nakvašenim prstima lijeve ruke.

Tako isto da uradi po stopalu lijeve noge pri čemu će potiranje po gornjem dijelu stopala vršiti nakvašenim prstima lijeve ruke, a po donjem dijelu stopala prstima desne ruke.

Po šafijama je vadžib učiniti mesh po gornjem dijelu mestvi (stopala) i to onoliko koliko se može nazvati potiranjem. A sunet je da se učini mesh i po gornjem i po donjem dijelu stopala na način kao što je kod malikija.

Pošto u hadisima nije pojašnjeno na koji način se vrši mesh niti koliki dio stopala treba potrati nakvašenim prstima, najbliže je ono na čemu su šafije.

To jest da je vadžib učiniti mesh po gornjem dijelu mestvi (stopala) onoliko koliko se u jeziku nešto naziva potiranjem. A način potiranja je da pokvašenim prstima desne ruke potare gornji dio stopala desne i lijeve noge. A Allah zna najbolje.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta