Ukrašavanje/Tijelo

UPOTREBA SOČIVA U BOJI

PITANJE: Selam alejkum.

Da li je dozvoljeno staviti sočiva tj. leće u boji u oči. Npr. ako su oči smeđe da se stave plave, čisto radi ukrasa. Allah da te nagradi. Assalamu alaikum.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Po ispravnom stavu savremenih učenjaka dozvoljeno je ženama upotrebljavati sočiva u boji sa ciljem ukrašavanja ako se ispune sljedeći uslovi:

Prvi – da u njihovoj upotrebi nema štete za oči.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu: “Nema štete ni uzvraćanja štetom”. Bilježe ga Malik, Ibn Madže, Ahmed, Bejheki, Darekutni i ostali.

Kaže Ibn Redžeb u “Džami’ul-‘ulumi vel-hikem” (2/211) da je hadis prenešen od Ebu Se’ida el-Hudrija, Ibn Abbasa, ‘Ibadete ibn Sabita, Ebu Hurejre, Džabira i Aiše, radijallahu anhum. Nema nijednog rivajeta, a da u njemu nema slabosti, s tim da je hadis hasen (dobar) sa mnoštvom rivajeta u kojima je prenešen i učenjaci rade po njemu i dokazuju sa njime.

Drugi – da žena ne nosi sočiva pred muškarcima koji joj nisu mahremi.

Kaže Uzvišeni: “Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim,…” (En-Nur, 31)

Ovo je fetva mnogih savremnenih učenjaka, poput Ibn Usejmina, Mustafe El-‘Adevija, Halida El-Musliha i mnogih komisija za fetve.

Oni smatraju da nošenje sočiva u boji ne potpada pod zabranjeno mijenjanje Allahovog stvaranja.

Neki učenjaci, poput Ibn Usejmina i El-Musliha, dodaju još jedan šart:

Treći – da se ne koriste boje očiju životinja (mačke, risa ili slično), jer je zabranjeno oponašati životinje.

Dokaz za ovo su hadisi u kojima je prenešeno koje je radnje zabranjeno činiti u namazu jer one liče radnjama životinja. Kao naprimjer zabrana činjenja sedžde poput kljucanja pijetla ili vrane, zabrana sjedenja u namazu poput sjedenja psa ili zvijeri, zabrana okretanja u namazu poput okretanja lisice, mahanje rukama pri odgovaranju na selam u namazu poput mahanja konja repovima, zabrana spuštanja laktova na sedždi poput spuštanja nogu pasa, zabrana odlaska na sedždu poput sjedanja deve i slično.

Ovome se može prigovoriti da se zabrane oponašanja odnose na radnje u namazu.

Neki učenjaci, poput Muhammeda Se’ida Reslana, smatraju da nošenje sočiva u boji ulazi pod zabranjeno mijenjanje Allahovog stvaranja što je došlo zabranjeno u ajetu i hadisu. Te po njemu nije dozvoljeno ženama da ih nose.

Ispravno je ono na čemu je prva skupina učenjaka, a Allah zna najbolje.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta