Razno

ASHABI PRONAŠLI TIJELO VJEROVJESNIKA DANIJELA, alejhisselam

PITANJE: Esselamu alejkum. Možete li reći nešto o poslaniku Danijalu? Je li tačno i pouzdano da je njegovo tijelo pronađeno u vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anhu?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Danijel, alejhisselam, je vjerovjesnik od vjerovjesnika Benu Israila (Israelćana) čije vrijeme vjerovjesništva se pouzdano ne zna osim što se zna da je bio u vrijeme poslije Davuda, alejhisselam, a prije Zekerijjaha i Jahja, alejhimasselam.

Takođe, živio je u vrijeme kada je Buhtenesar (vladara Babilona) došao u Bejtul makdis (Jerusalem) i porušio ga.

Tom prilikom je ubijeno i porobljeno mnogo Benu Israelćana i spaljen je Tevrat. Neki prenose da je mlađi Danijel zarobljen.

Dok drugi kažu da su ga našli mrtvog prilikom ulaska Buhtenesera u Bejtul makdis. Vjerovatno su kod Benu Israila bila dva Danijela, stariji i mlađi, a Allah zna najbolje.

Bilježi Ibn Ebi Dunja sa senedom do Abdullaha ibn Ebi Huzejla da je Buhtenesar nakon što je stavio Danijela, alejhisselam, u jamu pustio na njega dva lava, a oni mu nisu ništa uradili. Pa je u nastavku ove predaje došlo da jeDanijel, alejhiselam, boraveći u jami ogladnio i ožednio, a on je bio u Iraku u zarobljeništvu, pa je Uzvišeni Allah objavio Eremiji, vjerovjesniku od vjerovjesnika Benu Israila, koji se nalazio u Šamu (Palestini) da pripremi hranu i piće za Danijela, alejhisselam.

Pa nakon što je to učinio Allah mu je poslao nekoga ko ga je odnio do Danijela, alejhisselam, sa onim što je pripremio. Kada ga je vidio Danijel, alejhisselam, i on mu ispričao šta se desilo zahvalio se Uzvišenom Allahu sa dugom dovom, veličajući Allaha, dželle še’nuhu, i ispoljavajući Njegov tevhid.

Poznata je predaja da su ashabi u vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anhu, prilikom osvajanja i oslobađanja grada Tustera naišli na njegov kabur pa im je Omer, radijallahu anhu, naredio da premjeste njegov kabur i sakriju ga, bojeći se da ljudi ne uzmu njegov kabur mjesto gdje će načiniti bogomolju i činiti širk Allahu, subhanehu ve te’ala.

To što su pronašli njegovo tijelo ne treba da čudi jer je prenešen hadis (oko čije vjerodostojnosti ima razilaženje) i neke predaje od ashaba da tijela vjerovjesnika i šehida ne truhnu.

Drugi prenose da kabur koji su našli ashabi da je bio kabur od nekog dobrog čovjeka (evlije) a prva verzija je poznatija.

Bilježi Ibn Ebi Dunja sa dobrim senedom, kao što kaže Hafiz Ibn Kesir, od Ebu Zinada da je rekao: “Vidio sam na ruci Ebu Burde, sina Ebu Musa El-Eš’arija, radijallahu anhu, prsten na kojem je bila uklesana slika dva lava sa čovjekom kako ga ližu.

Kaže Ebu Burde da je ovaj prsten od tog umrlog čovjeka za kojeg stanovnici tog mjesta tvrde da je bio Danijel, alejhisselam. Prsten je uzeo Ebu Musa onog dana kada su ukopali Danijela, alejhisselam.

Kaže Ebu Burde da je Ebu Musa pitao učenjake tog mjesta o tome što je uklesano na tom prstenu, pa su ga oni obavijestili da su kralju u čijoj je vlasti bio Danijel, alejhisselam, došli proroci i učenjaci i rekli mu da će se roditi dijete koje će oduzeti njegovu vlast i upropastiti je.

Pa se kralj zakleo Allahom da tu noć neće biti ni jedno novorođenče a da ga on neće ubiti, osim što su uzeli Danijela i stavili ga u jamu od lava. Pa su tu noć lav i njegova ženka lizali Danijela i nisu mu naudili. Poslije je došla njegova majka i zatekla ga kako ga lavovi ližu, te ga je tako Allah spasio i dostigao je to što je dostigao.

Dodao je Ebu Musa: Spominju učenjaci tog mjesta da je Danijel isklesao svoju sliku i sliku dva lava kako ga ližu na tom prstenu kako se ne bi zaboravila Allahova ni’amet prema njemu”.

Sve ovo spomenuto je rezime onoga što je spomenio Ibn Kesir u svojoj istorijskoj knjizi “El-Bidaje ven-nihaje”.

Poznato je da sve ono što se prenosi o Danijelu, alejisselam, da su to israilijati i da ništa nije o tome prenešeno u vjerodostojnim predajama od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Međutim, iako je to tako nema nikakve smetnje da se ovo prenosi jer se to niučemu ne suprostavlja onom što je došlo u našem Šerijatu, a potpada pod opće značenje riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Prenosite od Benu Israila, nema u tome smetnje”. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed, a šejh Albani i Šuajb Arnaut ga ocjenjuju vjerodostojnim. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta